İşbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası OPTİMİST YAYIN GRUBU SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ     (Veri     sorumlusu, OPTİMİST) olarak; 6698 sayılı Kişisel     Verilerin     Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

OPTİMİST, Kişisel Verilerinizi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın kapsamında, KVKK’nın 4. maddesinde yer aldığı şekilde;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle işleyecektir.

1-  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

www.optimistkitap.com internet sitesi üyeliğiniz kapsamında “Hesap Oluştur” sekmesi aracılığıyla işlenecek olan;

 • Kimlik Verisi Kategorisinde; Ad ve Soyadınız, www.optimistkitap.com internet sitesi üyelik sisteminde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde onayınızın hukuka uygun olarak alınabilmesi,
  • İletişim Verisi Kategorisinde; E-posta adresiniz, www.optimistkitap.com internet sitesi üyelik sisteminde aynı e-posta adresi ile birden fazla kayıt yapılabilmesinin önüne geçilebilmesi, www.optimistkitap.com internet sitesi üyelik sistemi ile ilgili konularda sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi, gerçekleştirilen üyeliğe yönelik doğrulamanın yapılabilmesi, sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili sizi bilgilendirmenin sağlanabilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde elektronik posta kanalıyla reklam ve tanıtıcı içeriklerinin gönderilebilmesi,
  • İşlem güvenliği verisi kategorisinde değerlendirilen; parolanız, üyeliğinizin tamamlanabilmesi, üyeliğinizin güvenliğinin sağlanabilmesi,

www.optimistkitap.com internet sitesi üzerinden üyelik sürecinizi tamamlamanız ardından “Hesabım” sekmesi aracılığıyla işlenecek olan;

 • Kimlik Verisi Kategorisinde; Ad ve Soyadınız, www.optimistkitap.com internet sitesi üyelik sisteminde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi ile üyeliğiniz, talepleriniz ve şikâyetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde size hitap edilebilmesi,
  • İletişim Verisi Kategorisinde; Telefonunuz, ,sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili size

bilgilendirmenin sağlanabilmesi, üyeliğiniz, talepleriniz ve şikâyetleriniz ile ilgili konularda

sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde sizinle iletişime geçilmesi,

 • Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen; yorumlarınız, sunduğumuz ürünlere ilişkin ilgi ve beğenilerinizin değerlendirilebilmesi, şikâyet, talep ve önerilerinizin kaydedilmesi, şikâyetlerinizin giderilmesi, talep ve önerilerinizin ilgili birimlere aktarılması, sizinle iletişime geçerek ilgili geri dönüşlerin sağlanması amaçları ile işlenecektir.

2-  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; tamamen otomatik olan yollarla,

Yukarıda işlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 • Üyelik Sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
  • OPTİMİST’ in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, OPTİMİST’ in meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

3-  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz;

 • Avukatlar, denetçiler, mali müşavirler ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü

kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,

 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine

getirebilmemiz,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî

kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına;

hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,

 • Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4-  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini

isteme,

 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi www.optimistkitap.com internet sitesinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK‘ da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla OPTİMİST sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.